Knihovní řád

Knihovní řád je vydán na základě aktuálního znění zřizovací listiny Městské knihovny Velká Bíteš, organizační složky obce a podle § 4 odst. 6 zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon).

I. Všeobecná ustanovení

1. Městská knihovna Velká Bíteš (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaném knihovním fondu.

 

2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby půjčováním z fondů jiných knihoven.

 

3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.

 

4. Obcí schválené poplatky (registrační poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a poplatků (dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.

 

5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční výpůjčku poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Uživatel se stává čtenářem ve chvíli, kdy zaplatí registrační poplatek a je mu vystavena průkazka. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.

Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány:
osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných a psychotropních látek,
osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy,
osoby, které svým nedostatečným nebo špinavým oblečením eventuálně zápachem obtěžují ostatní návštěvníky nebo jakýmkoli jiným způsobem ohrožují bezpečnost, zdraví a další práva uživatelů a pracovníků.

 

6. Na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů je knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů.

 

7. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Od 25. 5. 2018 bude nově osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

8. Čtenářem knihovny se mohou stát:

  1. občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
  2. děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho z rodičů nebo jiných zákonných zástupců
  3. cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu
  4. právnické osoby: v přihlášce musí byt určena pravě jedna fyzická osoba, které knihovna vydá čtenářsky průkaz. Žádají písemně a po předložení dokladu o existenci právnické osoby je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště, datum narození, číslo OP.

 

9. Čtenářský průkaz
Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na dobu 12 měsíců a jeho platnost je třeba po uplynutí stanovené doby obnovovat. Čtenář bude upozorněn knihovníkem. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Za průkaz či jeho případné zneužití ručí čtenář. Proto je čtenář povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu nebo zneužití čtenářského průkazu i ztrátu, či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.

 

  • Čtenář je povinen ihned u výpůjčního pultu odevzdat (prokázat se) čtenářský průkaz.
  • Bez čtenářského průkazu se knihy zásadně nepůjčují!
  • Čtenář má právo na výměnu čtenářského průkazu zdarma po uplynutí doby 2 let, a to v případě, že je průkaz poškozený.
  • Knihovna má možnost vystavit čtenářský průkaz zdarma v případě zvláštních zásluh žadatele.

 

10. Registrační poplatek
Za registraci v knihovně čtenář uhradí registrační poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v knihovně po dobu platnosti jeho čtenářského průkazu, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven. Zároveň má čtenář možnost využívat kurzů nabízených knihovnou a účastnit se řady jejích akcí.

 

11. Povinnosti čtenáře
Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem a řídit se jeho ustanovením, respektovat pokyny knihovníka. Dále je povinen prohlédnout si při půjčování knihovní dokumenty a jsou-li poškozeny, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak čtenář nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen škodu uhradit.
Čtenář má povinnost zacházet s vypůjčenými dokumenty šetrně, nevyjímat je z ochranných obalů, chránit před poškozením, ztrátou a krádeží, nepodtrhávat části textu a jakýmkoli jiným způsobem je znehodnocovat.

Čtenář musí zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

II. Výpůjční řád

1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

 

2. Vyloučení
Čtenář může být dočasně vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.

 

3. Výpůjční lhůta
Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.
Výpůjční lhůta může být prodloužena (max.však 2x). O prodloužení má čtenář možnost zažádat i telefonicky či e-mailem.Poslední číslo časopisu má čtenář možnost pročíst si v knihovně, absenčně se však nepůjčuje.

 

4. Upomínky
Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo budovu knihovny, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení podle ceníku. Písemně obdrží čtenář až 2. a následující upomínku. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.V případě, že čtenář nevrátí veškeré půjčené dokumenty do 3 měsíců, nelze mu další tituly vypůjčit.

 

5. Rezervace
Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat. A to osobně, telefonicky, či e-mailem. Zamluvený titul je v knihovně rezervovaný 14 dní. Po uplynutí této doby se titul vrací do volného výběru a čtenář ztrácí přednostní nárok na tento titul. Na fakt, že se rezervovaný titul do knihovny vrátil, má knihovník možnost upozornit čtenáře e-mailem. Čtenář bude na tuto možnost upozorněn při rezervaci dokumentu.

 

6. Meziknihovní výpůjční služby
Odbornou literaturu , kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS a poplatky za tuto službu jsou stanoveny v ceníku.

 

7. Poskytování odborné pomoci
Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.

 

8. Internet
Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internet do přístupných bází za poplatek stanovený v ceníku. Výjimku uděluje knihovník.

III. Závěrečná ustanovení

1. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu a služeb knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, případně zřizovateli knihovny Městu Velká Bíteš.
2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti usnesením rady města č. 12/09/10 ze dne 24.05. 2010.
3. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.
4. Na změny budou čtenáři upozorněni na webových stránkách knihovny, formou vývěsky v budově knihovny.

Výpůjční doba

Otevírací doba 
Pondělí 12:00 - 17:00
Úterý

12:00 - 17:00

Středa

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Čtvrtek zavřeno pro veřejnost
Pátek

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

 

 

Module services

Kalendář akcí

Zasílání novinek z knihovny

Jako registrovaný čtenář máte přístup k informacím z naší knihovny. Novinky Vám budeme zasílat přímo na Váš e-mail :)

Partněři

Partneři webu

Kraj Vysočina Velká Bíteš Portál veřejné správy České republiky
Nahoru